میگه چادر محدودم میکنه!سختمه! می پیچه تو دست وپام! امابه جاش این کفشای پاشنه ده سانتی می پوشه خیلی راحته! توش احساس آِرامش می کنه! اصلاهم برای پاش ضرر نداره!

میگه چادر محدودم میکنه!سختمه!

می پیچه تو دست وپام!

امابه جاش این کفشای پاشنه ده سانتی می پوشه

خیلی راحته!

توش احساس آِرامش می کنه!

اصلاهم برای پاش ضرر نداره!

اصلا هم باعث نمی شه بخوره زمین!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY