شماره تلفن های جدید استان کرمان

ساعت ۲۲ مورخه ۹۳/۰۶/۲۶ (روز چهارشنبه) کد استان کرمان به ۰۳۴ و شماره تلفنهای مشترکین ثابت از ۷ رقم به ۸ رقم تغییر می یابد. و برای شماره گیری در داخل استان نیاز به گرفتن کد شهرستان نبوده و از خارج استان باید با کد ۰۳۴ اقدام به شماره گیری نمایند

در این طرح عدد ۳ به شماره های مشترکان کرمان و رفسنجان

 عدد ۴ به شماره های مشترکان بم ، جیرفت و سیرجان اضافه می شود.

مشترکین می توانند از روشهای زیر شماره جدید خود را بدست آورند 

۱-تماس با تلفن گویای  ۶۰۶۰ شماره جدید خود را دریافت کنند

۲- ارسال پیامک (شماره قدیم همراه با کد شهرستان مربوطه) به سامانه  پیامکی ۳۰۰۰۸۶۳۰

۳- سامانه مشاهده شماره جدید

کدشهرستان    نام شهرستان
۰۳۴۷۴۳۷     آهوئیه
۰۳۴۴۳۳۸     ابارق
۰۳۴۶۴۳۲     ابراهیم آبادسیرجان
۰۳۴۲۷۳۶     ابراهیم آبادکرمان
۰۳۹۲۲۷۲     احمدآباد/دئفه
۰۳۴۲۴۴۷     احمدآباد/زرند
۰۳۴۱۳۵۳     اختیارآباد
۰۳۴۷۴۷۲     ارزوئیه
۰۳۴۴۳۴۶     ارگ جدید
۰۳۹۲۴۳۵     استبرق
۰۳۴۲۷۳۴     استحکام
۰۳۴۱۳۳۹     استخروئیه
۰۳۴۵۳۶۴     اسطور
۰۳۴۹۳۲۶     اسفندقه
۰۳۴۷۴۶۷     اسکر
۰۳۴۲۴۶۴     اسلام آباد/زرند
۰۳۴۲۵۴۸     اسماعیل آباد
۰۳۹۲۳۶۴     اسماعیل آبادنوق
۰۳۴۷۳۶۸     امیرآباد/سوخک
۰۳۴۵۳۵۲     امیرآباد/شول
۰۳۴۹۳۳۶     امیرآباد/نظریان
۰۳۹۲۳۲۲     انار
۰۳۴۲۷۲۵     اندوهجرد
۰۳۹۱۲۳۵     اودرج
۰۳۴۲۴۴۲     باب تنگل
۰۳۴۸۳۳۸     باغ باغوئیه
۰۳۴۲۵۳۳     باغابر
۰۳۴۱۳۳۷     باغین
۰۳۴۷۴۲۲     بافت
۰۳۴۱۳۵۷     باقرآباد
۰۳۴۶۴۴۵     بدرآباد
۰۳۴۴۳۲۲     براوات
۰۳۴۶۴۴۲     برج اکرم
۰۳۴۶۴۳۸     برج معاذ
۰۳۴۲۵۲۲     بردسیر
۰۳۹۲۴۴۵     برفه
۰۳۴۷۴۴۵     برکنان
۰۳۴۷۴۲۶     بزنجان
۰۳۴۲۳۸۲۱    بغیجان
۰۳۴۵۳۴۲     بلورد
۰۳۴۹۳۲۸     بلوک
۰۳۴۴        بم
۰۳۴۷۴۴۲     بنگان
۰۳۴۲۴۶۲     بهشت وحدت
۰۳۴۲۳۵۸     بی بی حیات
۰۳۹۲۳۴۷     بیاض
۰۳۴۷۴۴۷     بیدکردوئیه
۰۳۴۷۳۲۲     پاریز
۰۳۴۷۳۴۹     پسوجان
۰۳۴۸۶۳۵     پشت لر
۰۳۴۶۳۲۷     تاج آباد
۰۳۴۷۴۶۵     تذرج
۰۳۴۴۳۵۶     تهرود
۰۳۴۲۳۶۲     تیکدر
۰۳۴۲۴۵۶     جرجافک
۰۳۴۲۴۳۵     جلال آباد
۰۳۹۲۳۷۵     جوادیه
۰۳۴۷۴۵۸     جواران
۰۳۴۲۶۲۷     جوپار
۰۳۴۲۴۷۷     جور
۰۳۹۲۴۴۲     جوزم
۰۳۴۲۷۷۲     جوشان
۰۳۴۲۷۳۳     جهر
۰۳۴۸        جیرفت
۰۳۹۱۲۴۵     چاروک
۰۳۴۲۴۴۶     چاهگین
۰۳۴۲۳۲۷     چترود
۰۳۴۱۳۶۸     چشمه گز
۰۳۴۷۴۳۲     چهارطاق/بافت
۰۳۴۲۵۴۵     چهارطاق/بردسیر
۰۳۴۲۷۳۲     چهارفرسنگ
۰۳۹۱۲۴۲     حاجی آباد
۰۳۴۱۳۲۶     حجت آباد
۰۳۴۲۳۵۵     حرجند
۰۳۴۷۴۸۴     حسین آباد/ارزونیه
۰۳۴۹۳۴۶     حسین آباد/جیرفت
۰۳۹۲۳۳۴     حسین آباد/رفسنجان
۰۳۹۲۲۶۵     حسین آباد/کشکوئیه
۰۳۴۲۴۵۹     حصن آباد
۰۳۹۲۴۳۲     خاتون آباد
۰۳۴۲۴۳۲     خانوک
۰۳۹۲۴۳۸     خبررفسنجان
۰۳۴۷۴۳۴     خبرسیرجان
۰۳۹۲۴۳۴     خرسند
۰۳۴۵۳۴۸     خسروانی
۰۳۹۱۲۲۸     خنامان
۰۳۴۴۳۳۴     خواجه عسکر
۰۳۴۲۳۸۲     خورندراور
۰۳۴۲۴۳۶     خیرآباد
۰۳۹۱۲۴۶     داوران
۰۳۴۲۴۵۳     داهوئیه
۰۳۴۹۳۷۲     درمزار/ساردوئیه
۰۳۹۱۲۴۳     دره در
۰۳۴۲۴۳۳     دشت خاک
۰۳۴۲۵۳۴     دشت کار
۰۳۹۲۳۶۸     دقوق آباد
۰۳۴۸۲۳۲     دکت
۰۳۴۹۴۷۲     دوساری
۰۳۴۷۴۷۵     دولت آباد
۰۳۴۸۳۴۲     دولت آباد/اسفندقه
۰۳۴۶۳۳۵     دولت آباد/انصاری
۰۳۴۸۳۲۶     دولت آباد/مرکزی
۰۳۴۲۴۴۳     ده احمدی
۰۳۴۲۴۵۵     ده ایرج
۰۳۴۱۳۴۸     ده بالا
۰۳۴۲۵۳۷     ده بالابیدخوان
۰۳۴۸۳۳۴     ده بنه
۰۳۴۸۳۵۲     ده پیش سفلی
۰۳۴۲۳۴۴     ده زیار
۰۳۹۱۶۲۲     ده شیخ
۰۳۴۲۴۷۵     ده علی
۰۳۴۲۳۷۸     ده علی راور
۰۳۴۴۳۳۲     دهبکری
۰۳۹۲۴۳۳     دهج
۰۳۴۷۴۳۶     دهسرد
۰۳۴۹۳۴۴     دهنوشهسوار
۰۳۴۷۴۳۸     دیخوئیه
۰۳۴۷۴۵۲     رابر
۰۳۴۲۳۷۲     راور
۰۳۹۲۲۷۴     راویز
۰۳۴۲۶۶۲     راین
۰۳۹۲۴۴۷     رباط شهربابک
۰۳۴۱۳۳۶     رباط
۰۳۴۶۴۸۴     رحمت آباد/ریگان
۰۳۴۲۳۲۳     رحیم آباد
۰۳۴۶۴۲۲     رستم آباد
۰۳۹۱۲۳۷     رضاآباد
۰۳۹۱        رفسنجان
۰۳۹۲۳۶۷     رکن آباد
۰۳۴۹۶۳۳     رمشک
۰۳۴۹۵۷۲     رودبار
۰۳۴۲۳۸۲۲    ریحان
۰۳۹۲۴۵۴     ریسه
۰۳۴۶۴۷۲     ریگان
۰۳۴۲۴۲۲     زرند
۰۳۴۶۳۴۸     زرین آباد
۰۳۴۱۳۶۴     زنگی آباد
۰۳۴۹۵۸۲     زهکلوت
۰۳۴۵۳۳۶     زیدآباد
۰۳۴۸۳۳۲     ساغری
۰۳۴۲۴۴۹     سبلوئیه
۰۳۴۲۳۶۶     سرآسیاب
۰۳۴۹۶۳۲     سرتک زر
۰۳۴۷۴۸۶     سرنی
۰۳۴۷۳۳۸     سعادت آباد
۰۳۴۱۳۶۲     سعدی
۰۳۴۹۴۳۲     سقدر
۰۳۴۲۶۳۵     سکنج
۰۳۴۷۴۷۷     سلطان آباد
۰۳۴۲۴۵۷     سنگ
۰۳۹۲۳۷۲     سه قریه
۰۳۴۷۴۴۸     سیاه کوه
۰۳۴۵        سیرجان
۰۳۴۲۷۳۸     سیرچ
۰۳۴۲۴۴۸     سیریز
۰۳۴۷۴۶۲     سیه بنوئیه
۰۳۴۱۳۵۲     شاهرخ آباد
۰۳۴۲۴۳۴     شبجره
۰۳۹۲۲۶۷     شریف آباد
۰۳۴۵۳۵۶     شریک آباد/پوزه خون
۰۳۴۷۴۳۹     شصت فیج
۰۳۴۶۴۸۸     شلتوک آباد
۰۳۹۲۳۷۶     شمس آباد
۰۳۴۶۴۹۴     شورآباد
۰۳۴۲۷۲۲     شهداد
۰۳۹۲۴۲۲     شهربابک
۰۳۴۱۳۴۲     شهرک صنعتی/کرمان
۰۳۴۹۶۷۲     شهرک/بجگان
۰۳۹۱۲۸۸     شهرک/سرچشمه
۰۳۴۲۴۳۷     شهرک/طالقانی
۰۳۴۶۴۴۷     شهید/چمن
۰۳۴۲۵۴۳     شیرینک
۰۳۴۷۴۸۲     صوغان
۰۳۴۲۳۸۲۰    طاشک
۰۳۴۹۳۴۸     طرج
۰۳۴۶۳۴۴     طرزبم
۰۳۴۲۳۷۷     طرزراور
۰۳۴۷۴۴۶     طرنگ
۰۳۴۲۴۴۵     طغرل الجرد
۰۳۹۲۲۷۳     عباس آباد
۰۳۴۶۴۸۵     عباس آبادریگان
۰۳۹۱۸۲۳     عبداله آباد
۰۳۹۲۲۳۴     عبدل آباد
۰۳۴۲۶۳۷     عرب آباد
۰۳۴۵۳۲۴     عزت آباد
۰۳۴۷۴۸۵     علی آبادشمشیر
۰۳۴۲۴۵۲     علی آبادعلیا
۰۳۴۸۳۲۷     علی آبادعمران
۰۳۴۵۳۴۵

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY