میخواهم صورت برادرم را ببوسم

داد میزد و گریه میکرد
میگفت میخواهم صورت برادرم را ببوسم…
اجازه نمیدادند
گفتم خواهرش است مگر چه اشکالی دارد؟؟
بگذارید برادرش را ببوسد.
گفتند شما اصرار نکنید نمیشود…
یکی ارام در گوشم گفت
این شهید سر ندارد. …
به یاد شهدای بی سر…

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY